Giriş Kayıt

Giriş

× SİTE KURALLARI Madde -7
Forumda yayınlanan görüşlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.

file Soru 5393 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Kapsamında Yapılan Tescilin İptali

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
2 yıl 9 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
KARAR NO:2009/62 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Tapu ve Kadastro .... Bölge Müdürlüğünün 09/06/2009 tarih ve 2009/4 sayılı kararı ile onanan, .... Tapu Müdürlüğünün 13/04/2009 tarih ve 4833 yevmiye nolu ret kararına, süresi içinde .... Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 30/06/2009 tarih 3167 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir.

İSTEM: .... İli, .... ilçesi , .... Mahallesi 598 ada 1 parsel evvelce Hazine adına kayıtlı iken, 5366 sayılı Kanununun 4. maddesine göre .... Tapu Müdürlüğünce 04/05/2007 tarih 4016 yevmiye ile resen .... Belediyesi'ne tescil edilen taşınmazın, 5366 sayılı Kanunun şartlarını taşımadığından tescilin iptal edilerek Hazine adına tescili talep edilmektedir.

RED NEDENİ: .... İli, .... ilçesi, .... Mahallesi 598 ada 1 parsel evvelce Hazine adına kayıtlı iken, 5366 sayılı Kanununun 4. maddesine göre .... Tapu Müdürlüğünce 04/05/2007 tarih 4016 yevmiye ile resen .... Belediyesi'ne tescil edilen taşınmazın, 5366 sayılı Kanunun şartlarını taşımadığından tescilin iptal edilerek Hazine adına tescili talep edilmiştir.

Ancak, taşınmazda .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/186 Esas nolu dosyasına göre İhtiyati Tedbir şerhi bulunması nedeniyle Medeni Kanunun 1016 ve Tapu Sicil Tüzüğünün 23. maddesince ret edilmiştir.

YAPILAN İNCELEME VE HUKUKİ SEBEBLER: Dosyası tetkik edildiğinde; Daha evvel .... İli, .... ilçesi, .... Mahallesi 598 ada 1 parsel Maliye Hazinesi adına kayıtlı bu taşınmaz; .... Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/05/2007 tarih 1/564 sayılı yazısı ve ekleri gereğince, 19/12/2005 tarih 2005/9893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 09/09/2005 tarih 4/1 sayılı Meclis Kararı ve 5366 sayılı Kanunun 4. maddesine göre .... Belediyesi adına 04/05/2007 tarih 4016 yevmiye ile tescil edildiği,

Ancak, .... Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 19/02/2009 tarih 694 sayılı yazılarında; 5366 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5793 sayılı Kanunun 45. maddesi ile değişik dördüncü fıkrası gereği yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlarda bir kamu hizmetine tahsis olanların devri mümkün olmadığından ve Kanunun gereken şartları taşımadığı sebebiyle yeniden Hazine adına tescil edilmesi istenmiştir.

Diğer taraftan, taşınmazın tapu kaydında; .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/06/2007 tarih 2007/186 Esas sayılı yazıları gereği 04/06/2007 tarih 5056 yevmiye ile İhtiyati Tedbir(Tapu iptali ve tescil davası için)şerhi konulduğu, gözlenmiştir.

Bilindiği üzere; 06/08/2008 tarih 26959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5793 sayılı Kanunun 45. maddesinde; 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plânları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak re'sen Hazine adına tescil edilir. Söz konusu taşınmazlardan elde edilecek gelirin, proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si Hazineye aktarılır. Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön izin veya irtifak hakkına konu edilemez.." Hükmündedir.

5366 sayılı Kanunun 4. maddesine göre .... Belediyesi adına tescil edilen .... İli, .... ilçesi, .... Mahallesi 598 ada 1 parselin 5793 sayılı Kanunun 45. maddesince 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki değişiklik sebebiyle ve Maliye Hazinesince açılan dava gereği 5366 sayılı Kanunun şartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/06/2007 tarih 2007/186 Esas sayılı yazıları gereği 04/06/2007 tarih 5056 yevmiye ile İhtiyati Tedbir (Tapu iptali ve tescil davası için) şerhi konulduğundan idarimizce resen yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bu nedenle, .... Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 5366 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5793 sayılı Kanunun 45. maddesi ile değişik dördüncü fıkrası gereği yeniden Hazine adına tescil isteminde; Tapu ve Kadastro .... Bölge Müdürlüğünün 09/06/2009 tarih ve 2009/4 sayılı kararı ile "Onanan" .... Tapu Müdürlüğünün 13/04/2009 tarih ve 4833 yevmiyeli ret kararının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.


SONUC: Tapu ve Kadastro .... Bölge Müdürlüğünün 09/06/2009 tarih ve 2009/4 sayılı kararı ile onanan, .... Tapu Müdürlüğünün 13/04/2009 tarih ve 4833 yevmiye nolu ret kararının " ONANMASI" gerektiği sonucuna varılmıştır. Takdirlerinize arz ederim.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.300 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 3

Bu Hafta 1894

Bu Ay 17188

Tümü 399773

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar