Giriş Kayıt

Giriş

× SİTE KURALLARI Madde -7
Forumda yayınlanan görüşlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüşüyle bir alakası yoktur. Bu sebeple icrai işlemler oluşturulmasına bu site/forum’ daki görüşler resmi dayanak yapılamaz. Resmi görüş alınması gerekiyorsa, kurumsal mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir.

file Soru Belediyenin Bağış Yapma Yetkisinin Olmaması

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
2 yıl 8 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
Belediyenin Bağış Yapma Yetkisinin Olmaması, Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
.... ili, .... Köyü 121 ada 3 parselde kain 66.06 m2 kargir su deposu ve 'arsası vasıflı taşınmaz .... Belediyesi Tüzel Kişiliği adına tescilli iken; 20.07.2010 tarih 2451 yevmiyeli işlemle TOKİ'ye kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak hibe edilmiştir.

Yapılan işleme ilişkin olarak Belediye'ye kanun tarafından verilen yetkilere bakıldığında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17. (Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.), 75/d (Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler île diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.) ve 1 8/e (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) maddesi incelendiğinde; yapılan işlem BK m. 182 vd. Uyarınca semen bulunmaması sebebiyle satış, m. 232 vd. uyarınca karşılık mal bulunmaması sebebiyle trampa, BK m. 248 vd. uyarınca mülkiyet devri gerçekleşmesi sebebiyle kira ve Tahsis (Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğinin 3/ğ maddesine göre "Tahsis: Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin ve köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasıdır. ") olarak nitelendirilemeyip, Müdürlükçe yapılan işlemin niteliğinin bağış olduğu açıktır. Anılan hükümler incelendiğinde Belediyenin (Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Meclisi) bağış (BK m. 234 vd) yapma ehliyetinin bulunmadığı da aşikardır.

Yapılan işleme sıhhat kazandırılabilmesi için öncelikle tarafların tekrar talebi alınarak; Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca devir sözleşmesi yapılmalı, sonrasında ise aynı yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca (Bu taşınmazın mülkiyeti ............(bu boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi yazılır) 'e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; ............. (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu hizmetinde kullanılacağı yazılır) 'de/da kullanılmak kaydı ile ............. (bu boşluğa, kendisine devir yapılan kamu idaresinin adı yazılır) 'e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi hâlinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu idaresinin muvafakatına veya her hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir) şerhi tesis edilmeli aksi halde ise Tapu Sicil Tüzüğünün 85. maddesi uyarınca dava açılmalıdır.

Tapu Dairesi Başkanlığınca da tenkide iştirak edilmiştir.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.283 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 477

Bu Hafta 3906

Bu Ay 14105

Tümü 396690

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar