Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Devir İşlemi Hk.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 2 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
Genelge No: 1490

Genelge Tarihi: 31.10.1988

Konusu: Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Devir İşlemi Hk.3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşaa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkındaki Kanun 25/Haziran/1987 gün ve 19498 sayılı, Uygulama Yönetmeliği de 15/Temmuz/1988 gün ve 19873 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kanunun idaremizi ilgilendiren hükümleri aşağıda açıklanmıştır.

3385 sayılı Kanunun 1 nci maddesi "Küçük Sanayi Bölgeleri İçerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri iş yerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı olarak tahsisde belirtilen yatırımlarını gerçekleştiren ve üretimi yapmakta olan küçük sanayicilere takdir edilecek rayiç bedel üzerinden tercihan devredilir."

Kanunun 2 nci maddesi ise; "Devredilecek taşınmaz mallar, hak sahibi küçük sanayici adına, bu kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek tapuda adlarına tescil edilir. Ayrıca bu taşınmaz mallar 10 yıl süre ile; kredi karşılığı milli bankalar dışında rehin ve diğer aynî haklarla takyit edilemiyeceği, miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple devir ve temlike, satış vaadi sözleşmesine, taksime, şuyuun giderilmesi talebine konu olamıyacağına, haciz ve işgal edilemiyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt düşülür."

Hükümlerini âmirdir.

Diğer taraftan, Kanunun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında, hak sahiplerinin taksitlerini mücbir sebep olmaksızın zamanında ve tam ödemedikleri takdirde, hazinenin talebi üzerine,

Kanunun 3 ncü maddesinde ise küçük sanayi işletmecisi, devir işleminden sonra iş yerini, üzerindeki yapı ve tesislerini, kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil edecek şekilde işletmediği veya amacına aykırı işlettiği ve yapılan yazılı bildirime rağmen 6 ay içinde durumunu düzeltmediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi ile,

Tapu kaydının Hazine adına düzeltileceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Küçük Sanayi Bölgelerinde, Devletçe inşa edilmiş veya edilecek iş yerlerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu veya Hazineyi temsilen maliye kuruluşunun talebi üzerine resmi senet düzenlenmeksizin, bedelin peşin olarak ödenmemesi halinde borçlandırılan miktar için Hazine lehine kanuni ipotek tesisi suretiyle hak sahibi adına tescil edi-lerek, tapu kütük sahifesinin şerhler hanesine "3385 sayılı kanunun 1 ve 3 ncü maddelerindeki şartlara tabi ve 2 nci maddesine göre 10 yılık müddetle takyitlidir" şeklinde re'sen belirtme yapılacaktır.

Bu kanuna göre tahsis edilen taşınmaz mallar, takyit süresi içinde ancak milli bankalardan alınan krediler nedeniyle ipoteğe konu olabileceğinden, bunun dışında ipotek, aynî ve şahsî hak tesisi, devir ve temlik (miras yoluyla intikal hariç) talepleri karşılanmıyacaktır.

Miras yoluyla intikal halinde de on yıllık takyit süresi doluncaya kadar yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

Ayrıca, devir işleminden sonra, Hazine veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, hak sahi-binin yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle tapu kaydının Hazine adına düzeltilmesinin istenmesi halinde, şerhler hanesindeki belirtme ve varsa ipotek terkin edilerek taşınmaz mal re'sen Hazine adına tescil edilip, M.K. 927 nci maddesine göre eski kayıt malikine bilgi verilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.Halim Çorbalı

Genel Müdür

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.228 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 1025

Bu Hafta 1891

Bu Ay 17185

Tümü 399770

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar