Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA (ESKİ) KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENELGE

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENELGEGenelge No:1710

2010/17

AMAÇMadde 1: Bu yönerge; çizgisel olarak üretilmiş kadastro haritalarının, ölçü değerlerinden ya da paftasından okunmak suretiyle sayısallaştırılması ve zeminle karşılaştırılarak kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerinin elde edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.KAPSAMMadde 2: Bu yönerge; grafik , ortogonal (prizmatik) , kutupsal (klasik takeometre ile ölçülerek ) ve fotogrametrik yöntemle üretilmiş çizgisel haritalardaki parsel kırık ve detay noktalarının sayısallaştırma işlemlerini kapsar.YASAL DAYANAKMadde 3: Bu yönerge 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ’un 26 ve 28 inci maddeleri ile B.Ö H.Y.Yönetmeliği’nin 304 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.YETKİ VE SORUMLULUKMadde 4: Sayısallaştırma çalışmaları kadastro müdürlüğü kontrol mühendisi sorumluluğunda, kontrol mühen­disi yoksa tescile konu olan haritaların kontrolu için görevlendirilen harita mühendisi sorumluluğunda yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜMÇİZGİSEL KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASIGeçici sayısal değerlerin elde edilmesiMadde 5: Bu çalışma;çizgisel kadastro haritalarının, ölçü değerlerinden veya pafta üzerinden okunmak suretiyle sayısal modelini elde etmek amacı ile yapılır.Geçici sayısal değerlerin elde edilmesi, pafta bazında yapılır.Sayısal değerler, ölçü değerlerinden bu mümkün değilse haritasından herhangi bir yöntemle (okunarak, scanerle vb.) elde edilir.Değişiklik gören parsellerdeki değişiklikler dikkate alınarak sayısallaştırma yapılır.Bu değerlerden yüzölçümü hesaplanması halinde grafik yöntemle yapılan yüzölçüm hesaplamalarındaki tecvizler dikkate alınırPafta altlığındaki deformasyonları ve sayısallaştırmadaki bakış açısı hatalarının giderilmesi için; paftanın karelaj noktalarının değerleri esas alınarak aynı doğrultuda olmayan ve sayısallaştırma alanını mümkün olduğunca çevreleyen en az üç nokta kullanılarak Affin Dönüşümü yapılır.Geçici sayısal değerlerin kontroluMadde 6: Ölçü değerlerinden hesaplanarak ya da haritasından okumak suretiyle elde edilen parsellerin geçici koordinatları, sayısallaştırılan harita ölçeğinde çizdirilir ve orijinal haritası ile ada ada çakıştırılarak karşılaştırılır.Karşılaştırmada sayısallaştırma hatası mevcut değilse paftadan elde edilen dönüştürülmüş koordinat değerleri geçici koordinat olarak esas alınır.Karşılaştırma sonucunda, dönüştürülmüş koordinat değerlerine göre çizilen harita ile orjinal harita arasında çizim hatası mevcutsa hatanın kaynağı araştırılır ve giderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKESİN (İYİLEŞTİRİLMİŞ) SAYISAL DEĞERLERİN ELDE EDİLMESİMadde 7: Bu çalışma ; geçici sayısal değerlerden 9 uncu maddede yazılı, yanılma sınırları içinde kalan, pafta dayanağı bilgi ve belgelere göre zeminde değişmediği tespit edilen noktalar yardımı ile kesin sayısal değerler elde etmek maksadı ile yapılır.Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerler ada bazında hesaplanır.Kadastrosu parsel bazında yapılmış yerlerde parseller ada oluşturacak şekilde gruplandırılır. Bir adaya ait, zeminde tecviz dahilinde yeteri kadar ortak nokta bulunamaması halinde; birden fazla ada birlikte ele alınır.Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerlerin hesaplanmasında;a) Ölçü değerlerine göre hesaplanan,b) 6 ncı maddedeki işlemlerden sonra uygunluğu sağlanan haritalardan,elde edilen geçici sayısal değerler kullanılır.Madde 8: Geçici sayısallaştırma adadaki parseller uygun yöntemlerle zemine aplike edilir.Pafta dayanağı bilgi ve belgelere göre zeminde değişmediği tespit edilen ve 9 uncu maddede belirtilen yanılma sınırları içinde kalan noktalar esas alınarak aplikasyon kusurları giderilir.Bu şekilde oluşturulan sınırlar röleve edilerek parsellerin kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerleri elde edilir.Arazide sınırları belirsiz olduğu için zemin karşılaştırılması yapılamayan veya geçici sayısal değerleri ile zemindeki sınırları arasında 9 uncu maddedeki yanılma sınırlarını aşan farklar bulunan parsellerin kesin koordinatları zemin uyumluluğu sağlanmış uygun dağılımdaki noktalara göre dengelemek suretiyle elde edilir.Madde 9: Sayısallaştırmada yanılma sınırları :Dyi = Yi – yi ; Dxi = Xi - xiDs = ( Dyi 2 + Dxi 2) 1/2Ds? dsmaxolmalıdır.Yi, Xi : Araziden elde edilen koordinatlar

yi, xi : Sayısallaştırma sonucu elde edilen koordinatlar

dsmax : Sayısallaştırma işleminin maksimum konum hatası

1- Ölçü değerlerine göre yapılan sayısallaştırmalarda :a) Prizmatik (ortogonal) ölçülerde:dsmax = MK ± 0.15 m.b)Takeometrik yöntemle yapılmış ölçülerde (grafik ve klasik) :dsmax = MK = ( U2 x M?2 / ?2 + Mmir2)1/2MK = Sayısallaştırılan noktanın konum hatası

U = Noktanın ölçüldüğü poligona yatay uzaklığı

Mmir= Mirada okunan metre cinsinden en küçük değer.U£100 m. ise Mmir= 0.50 m.

100 m.< U < 300 m. ise Mmir= 1m.

alınmalıdır.

? = Yatay açı

M? = Yatay açı okuma hatası (1c)c)GPS ve elektronik takeometre ile yapılan ölçülerde:dsmax = MK = ± 6 cm.d)Sayısal fotogrametri yöntemi ile elde edilen değerlerde:dsmax = MK = 0.007m.xMx1.67 ( M : Pafta Ölçeğinin Paydası )2- Paftalardan okunmak suretiyle elde edilen değerlere göre sayısallaştırmalarda :¨Ölçü hatası = MÖ

¨Tersimat hatası = MT = 0.0002m.x M

¨Sayısallaştırma hatası = MS = 0.0002m.x M

M: Pafta Ölçeğinin Paydası

a)Klasik paftalarda:MK = ( MÖ2 + MT2 + MS2) 1/2Prizmatik Takeometrik

MÖ = 0.15 m. MÖ = 1 m.M 1/500 1/1000 1/2000 1/2500 1/5000MK 0.21m. 0.32 m. 1.15 m. 1.22 m. 1.73 m.

b)Fotogrametrik paftalarda :dsmax =MK = 0.0003m.xMMadde 10: Sayısallaştırma sırasında, 3402 sayılı Kanunun 41 inci maddesi veya 2859 sayılı Yenileme Kanunu’nun kapsamına giren bir işlem olup olmadığı araştırılır tespiti halinde sayısallaştırma yapılmaz ve belirtilen kanun hükümlerine göre işlem yapılır.Madde 11: Sayısallaştırma sonucunda elde edilen bilgiler;Kadastro Haritaları dolu pafta sistemine göre yapılan yerlerde ; pafta bölümlemesi yapılmış olarak çalışma alanı bazında,Kadastro Haritaları dolu pafta sistemine göre yapılmamış yerlerde ;Köylerde; il, ilçe, köy ve pafta numaraları bazında,Belediye/belde hudutları içinde; il, ilçe ve pafta numaraları bazında,Açılan kütüklerde saklanır.Geçici sayısal değerler ayrı tabakada, kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerlere göre elde edilen sayısal değerler ise ayrı tabakada saklanır.Ayrıca ilk tesis kadastrosu, imar uygulaması, toplulaştırma vb. gibi yöntemlerle sayısal olarak üretilen paftalara ait bilgilerde yukarıdaki esaslara göre açılacak kütüklerdeki kesin (iyileştirilmiş) değerlerin bulunduğu tabakalarda gösterilir.Geçici sayısal değerler, kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerlere dönüştürüldükçe diğer tabakaya aktarılır.Sınır teşkil etmeyen detay noktaları, TKGM çizim standartlarına uygun tabakalarda gösterilir. (Bina, irtifak hakkı vb.)

Madde 12: Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerler elde edilmesinden önce aplikasyon krokisi düzenlenen yerlerde, kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerler ile aplikasyon krokisinde gösterilen değerler arasında 9 uncu maddede belirtilen yanılma sınırları içerisinde kalan farkların bulunması halinde, kesin (iyileştirilmiş) koordinatlar esas alınır.

Madde 13: Sayısallaştırılan noktalar için koordinat özet çizelgelerinde, koordinatlarının yanına bir sütun açılarak aşağıdaki şekilde kodlanır.Kodlama ile ilgili açıklamalar :1 inci hane noktanın grubunu belirtmektedir.0- Cinsi belli değil

1- Nirengi

2- Poligon

3- Sınır

4- Detay ve diğer2 nci hane noktanın kim tarafından üretildiğini belirtmektedir.0- Üreten bilinmiyor

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2- Belediye

3- Diğer kamu kurumları

4- Özel sektör tarafından3 üncü hane noktanın menşeini belirtmektedir0- Elk. Takeometre veya GPS ölçülerinden

1- Prizmatik, Sayısal fotogrametrik ,

2- Klasik takeometre ile yapılan ölçülerden

3- 1/500 ölçekli haritadan sayısallaştırma

4- 1/1000 ölçekli haritadan sayısallaştırma

5- 1/2000 ölçekli haritadan sayısallaştırma

6- 1/2500 ölçekli haritadan sayısallaştırma

7- 1/5000 ölçekli haritadan sayısallaştırma

8- 1/2500 ölçekli fotogrametrik haritadan sayısallaştırma

9- 1/5000 ölçekli fotogrametrik haritadan sayısallaştırma4 üncü hane noktanın koordinatlarının geçici mi? Kesin (İyileştirilmiş) mi? Olduğunu belirtmektedir0- Geçici sayısal değer

1- Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değer

5 ve 6 ncı haneler noktanın tabaka numarasını belirtmektedir.ÖRNEK: Nokta No: ___X___ ___Y___

214 312402.48 826313.16 (312026)

3 1 2 0 2 6Tabaka No

Geçici Sayısal Değer

Klasik Takeometre

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Üretilen

Sınır NoktasıYukarıdaki gösterim : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce klasik takeometre ile yapılmış ölçü değerlerinden hesaplanan 214 nolu sınır noktasının geçici koordinatını ve bu koordinatın, bilgisayarın 26 nolu tabakasında bulunduğunu ifade etmektedir.

Sayısallaştırma sonucu elde edilen geçici veya kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerler ilgililere koordinatlarının niteliği de belirtilmek suretiyle (örneğe uygun olarak) sayısal formda verilebilir.

Madde 14: Kesin (iyileştirilmiş) sayısallaştırma işlemi tamamlandıktan sonra sayısallaştırma işleminin nasıl yapıldığının etap etap anlatıldığı pafta bazında bir sayısallaştırma raporu tanzim edilerek sayısallaştırmayı yapan teknik eleman ve kontrol mühendisince imzalanır.

Madde 15: Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerleri elde edilen paftalar, değişiklikleri de işlenmiş olarak 300-2/19 sayılı Yönergenin 103 üncü maddesine göre yeniden çizdirilir ve eski paftalar yürürlükten kaldırılır.Kadastro müdürlüklerinde mevcut sayısal değerler 11 inci maddeye göre tasnif edilerek,13 üncü maddede açıklandığı şekilde kodlanır.Madde 16: Kesin (iyileştirilmiş) sayısal değerlere göre hesaplanan parsel yüzölçümler, liste halinde düzenlenerek teknik rapor ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.Tapu Sicil Müdürü tarafından ilgili parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinde “yüzölçümleri....m2 olarak düzeltilecektir.” şeklinde belirtme yapılır.Parsel ilgililerinin herhangi bir işlem nedeniyle idareye başvurması sırasında Tapu Sicil Tüzüğüne göre yüzölçümü düzeltilir.Sınırları, yüzölçümleri esas alınarak oluşturulan parsellerin kayıtlı yüzölçümleri ile hesaplanan yüzölçümleri arasında tecviz dışı fark bulunması halinde 3402 sayılı Yasanın 41 inci maddesine göre işlem yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara da ( maliye, belediye) tebliğ edilir.Sonuca göre işlem yapılır.Madde 17: Bu Yönergenin yayımı ile evvelce yayımlanan Genelge ve Yönergelerin,bu Yönergeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.270 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 1

Bu Hafta 4419

Bu Ay 17368

Tümü 418344

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar