Giriş Kayıt

Giriş

Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nerden ve Nasıl temin edilir ?

Tasinmaz NET tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Manşet

Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nerden ve Nasıl temin edilir ? - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi;

 Yeni binalarda; 01.01.2011 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesidüzenlenmesi gerekmektedir.

-       Enerji Kimlik Belgesi(EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalara yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.

1        Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

2        Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

3        Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

4        Seralar, Atölyeler,

5        Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

6        Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

7        Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları.

  • Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
  • Enerji Kimlik Belgesienerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
  •  Ayrıca; bina ve bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.  
  • Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
  • Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı düzenlenebilir.
  • Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.
  • Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

 

 

BİNALARIN DA ARTIK ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLACAK (ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU VE BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI)

Ülkemizde Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 02 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir.

Ancak; proje müelliflerince ısı hesapları sonucu seçilen yalıtım malzemesi kalınlıklarının uygulamada düşük kalınlıkta veya farklı malzemelerden seçilerek uygulanması, Isı tesisatındaki boruların yalıtımlarının eksik veya hiç yaptırılmam ası, Hesap sonucu çıkan kapasitedeki radyatör metraj ve özelliklerinin değiştirilerek kullanılması durumlarında hatalı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kullanılacak dış cephe yalıtım malzemeleri yapılan ısı hesapları sonucu ortaya çıkan kalınlıktaki yalıtım malzemeleri olmalarına, CE belgesine sahip olmalarına, ateş, su vs etkenlere karşı dayanıklı olmalarına dikkat edilmeli ve piyasada gelişigüzel satılan yalıtım malzemelerinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur.

-Enerji kimlik belgesi Yapı kullanım izin belgesinin ekidir.

-Enerji kimlik belgesi (EKB) bep-tr adresinde düzenlenir.

-Yeni binalarda kullanım alanı 2.000 m2 ve üzeri ise merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu vardır.

-Toplam alanı 2.000 m2 üzerindeki okullar, hastaneler, yurtlar, pansiyonlar, oteller vs konut dışındaki binalarda merkezi sıcak su tesisatı zorunluluğu vardır.

-EKB 10 yıl boyunca geçerlidir.

-Yeni binalarda proje müellifi EKB’ni düzenlemek zorundadır.

-Isı yalıtımı için oy çokluğu yeterli olacaktır.

-Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan binalara ruhsat verilmeyecektir.

-EKB proje müellifinden mutlaka istenecek ve proje ile uygulamanın uyup uymadığına dikkat edilecektir.

-Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir.

-EKB için eğitici kuruluşlar Makine, İnşaat Mühendisleri, Elektrik mühendisleri ile Mimarlar odasıdır. Yetki almış kuruluşlarda biri Makine Mühendisi olmak şartıyla en az iki (2) adet yetki almış eğitici bulunmak zorundadır. Bu kuruluşlar yetki aldıkları illerde faaliyet gösterebilirler.

-EKB için Makine, İnşaat, Elektrik Müh. ile Mimarlar uzman olabilecek meslek gruplarıdır.

-50 m2’nin üzerindeki ahır, kümes vs dışındaki binalar bu yönetmeliğe uymak zorundadır.

-Yapı denetim firmaları EKB üretim konularında sorumlu değildir. Fakat belgeye, proje + hesaplamalara göre binayı yaptırmak zorundadırlar.

-02.Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması ve yeni binalarında EKB’ne sahip olması zorunludur.

-Yeni binalarda EKB proje müellifi, mevcut binalarda ise bina sahibi tarafından talep edilecektir.

-Yeni binalar Enerji Performans Yönetmeliğine (BEP) ,Mevcut binalar ise (EKB) Enerji Kimlik Belgesine uymak zorundadır.

-Düzenlenecek EKB ‘ne göre yeni binalarda en az (C) sınıfı olmak zorundadır.

- Mevcut binalarda sınıf zorunluluğu yoktur.

-EKB 2 suret olarak düzenlenecek, bir sureti bina girişinde, bir sureti de bina sahibi, bina yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisinde bulunacaktır. -Bina Enerji Performansı (BEP) hesabı (enerjihesap.csb.gov.tr) adresinden basit olarak yapılabilmektedir. -Binada; enerji ihtiyacının değişmesine neden olan herhangi bir tadilatın yapılması halinde, Enerji Kimlik Belgesi mevzuatlara uygun olarak bir yıl içinde yenilenmelidir. Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimini artırmayı hedefleyen Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına 1 Ocak 2017 yılına kadar geçiş süreci tanındığından bu süreye kadar binasını yalıtım yaptırmayan mülk sahipleri alış-satış işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşayabilecektir.

 

Konu ile ilgili bilgilere www.bep.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur

 

 

 Yönetmeliğin 25. Maddesinin 15. Fıkrası

(Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. )

 

28 Nisan 2017 CUMA tarihli ve 30051 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği 

 

01/01/2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 97

Bu Hafta 658

Bu Ay 2504

Tümü 463712

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktif Kullanıcılar