Giriş Kayıt

Giriş

Burhan Usta {Kitap Derlemesi Bölüm-1}

Burhan USTA tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Burhan USTA

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN  DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA

KANUN (1)

            Kanun Numarası                 : 3045

            Kabul Tarihi                        : 26.09.1984

            Yayımlandığı R. Gazete     : Tarihi : 09.10.1984 Sayı : 18540

            Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 24 Sayfa : 4

            Bu kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

 

            Amaç

            Madde 1- Bu kanunun amacı,taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topoğrafik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

            Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.

            GENEL OLARAK TKGM

            İnsanların toprakla ve toprak üzerine ektikleri veya inşaa ettikleri şeylerle olan ilişkileri, bu ilişkinin sağlam ve güvenilir esaslara bağlanıp sürdürülmesi kendileri ve nesilleri açısından daima önem arzetmiştir. 

__________________________________________________

(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 08.06.1984 tarih ve 230 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 18.06.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bknz. 5. Tertip Düstur Cilt : 233, Sahife : 734

Tarihte uzun bir süre kargaşa ve dağınıklık içinde sürdürülen insan-toprak ilişkileri, Devlet olgusunun ortaya çıkmasıyla belirli bir sistem altına alınabilmiş ve güvenceye balanabilmiştir.

Tapu teşkilatının kuruluşu olarak kabul edilen 7 Cemaziyelüla 1263 (21 Mayıs 1847) tarihine kadar tapu işleri taşınmaz malların cinslerine göre ayrı ayrı idareler tarafından yürütülmüştür. Bu tarihte yayımlanan nizamname ile taşınmaz malların devir ve temlikine ilişkin işlemler tek bir idareye bağlanmıştır.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebebiyle önem kazanmıştır.

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Genel Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla Kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup, teşkilat Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı gözönüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.

Teşkilat, 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla bugünkü statüsüne kavuşmuştur.

Kanunun birinci maddesinde açıklanmak istenen amaç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; taşınmazlarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemi ile   3402 sayılı yasa gereğince İl, İlçe ve Köylerde kadastro çalışmalarını ayrıca kalkınma için gerekli olan ve diğer kamu kuruluşlarınca da kullanılan çeşitli ölçekli harita çalışmalarını yürütmekle görevli ve sorumludur.

Toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımlanan Tapu ve Kadastro hizmetlerinde de hukuki ve teknolojik gelişmelerin hızla uygulamaya konulduğu, Dünyanın bilgi toplumu olma yönünde büyük bir yarış içinde bulunduğu bilinmektedir. Bu hususa Hükümet proğramında yer verilerek Tapu ve Kadastro hizmetlerinde otomasyona geçiş çalışmalarının hızlandırılması ve tesis kadastrosunun tamamlanmasında özel sektör imkan ve gücünden de yararlanılması öngörülmüştür.

Toplumsal ve ekonomik gelişmemize paralel olarak toprağa olan ilgi bir taraftan tapu işlemlerinin yıldan yıla artmasına neden olmakta, diğer taraftan toprağa bağlı tüm yatırımlar, imar planı uygulamaları, arazi ihtilaflarının çözümlenmesi, adil bir emlak vergisinin alınması, bazı güvenlik önlemlerinin alınması, kadastro çalışmalarına bağlı bulunmaktadır.

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü 26.09.1984 gün ve 3045 sayılı Teşkilat kanunundaki görevleri yanısıra 2859 sayılı kanun gereğince, teknik sebeblerle yetersiz kalan veya uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesi işlemlerini yapmak, ayrıca; 2981 “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki” Kanunun ek ve değişiklikleri gereğince yaklaşık binlerce gecekondu ve milyonları bulan kaçak yapı ile kadastro hizmetlerini istenilen sürede bitirmekle yükümlü bulunmaktadır.

Öte yandan; Tapu ve Kadastro hizmetlerine tanınan her imkan; harçlar emlaklarla ilgili vergiler ve diğer vasıtalı vergiler yolu ile bütçeye önemli miktarda gelir sağlamaktadır.

Ülkemizde mülkiyet durumunun tam olarak tesbit edilememiş olması, arazi ve intikal vergileri ve alım satımlarla ilgili vergi ve harçlardan önemli oranda gelir kaybına ayrıca sosyal huzursuzluklara da neden olmaktadır.

Teşkilat kanununa göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü :

Taşınmazlara ait akitlerle, her türlü tescil, kadastro işlemlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topoğrafik haritaları düzenleme, uygulama ve yenilemekle yükümlü bulunmaktadır. Hizmetlerini etkin olarak yürütebilmek için hizmetler arasında gerekli koordinasyonu en iyi şekilde sağlamak, kalkınma planında öngörülen hedeflerle, kaynaklar arasında ilişki kurarak yıllık kalkınma proğramları ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarını hazırlamak, izlemek, gelişen teknolojiyi sürekli izleyerek uygun olanlarını hizmete aktarmak, hizmete ilişkin konularda araştırma yapmak üst yönetimin görev kapsamı içinde bulunmaktadır.

Kalkınma planının öngördüğü hizmet ve hedeflerle birlikte, ülkemizin gelişen sosyal şartları Genel Müdürlüğün iş hacmini büyük ölçüde artırmış bulunmaktadır. Artan büyük iş hacmine rağmen her türlü tedbir bütçe imkanları içinde bulunmakta ve hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır.

Kadastro ve harita çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi, taşınmazların Medeni kanunun öngördüğü modern sicil sistemine biran önce kavuşturulması, tapu işlerinin günlük istekleri anında karşılanacak duruma getirilmesi hedeflenmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü toprak reformu ve arazi toplulaştırması, trafik ve bayındırlık hizmetleri ulaşım ve haberleşme, Belediye hizmetleri, imar planları, enerji üretimi ve dağıtımı, toprak ve su kaynakları ile Orman Turizm ve Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetlere de katkıda bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili hizmetleri harita hizmetleri, tapu hizmetleri ve kadastro hizmetleri şeklinde üç sınıfta açıklamak mümkündür. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 230

Bu Hafta 2121

Bu Ay 17415

Tümü 400000

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar