Giriş Kayıt

Giriş

Burhan Usta {Kitap Derlemesi Bölüm-2}

Burhan USTA tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Burhan USTA

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

1- Harita Hizmetleri :     

Harita yer yüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Günümüzde harita olarak çizgisel modeller kullanılır. Bununla beraber, son yıllarda harita olarak bilimsel sınırlı da olsa, sayısal harita üretim modelleri günlük yaşama girmeye başlamıştır.

 

Harita üretimi, bir yönüyle çizgisel haritanın elde edilmesi için gerekli bütün çalışmaları (Nirengi ve Nivelman ağlarının oluşturulması, yersel arazi ölçme çalışmaları, ya da hava fotoğraflarının alımı ve kıymetlendirilmesi yoluyla arazinin benzer bir modelinin oluşturulması, çizim ve basım vb. gibi çalışmaları) diğer bir yönüyle de hem bu çalışmalara hem de toprağa yönelik planlama, proje hazırlama ve uygulamaların gerçekleştirilmesi esasına dayanan bilimsel ve teknik çalışmaları kapsamaktadır.

Bu çalışmalar sonucu üretilen harita ve harita bilgileri çok geniş bir kullanım alanı içinde ve ülke çapında toplumsal, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin yararlanmasına sunulur. Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde de temel bir altlık olarak önemli rol oynar.

Kapsam ve Önemi :

Ülkemizde harita hizmetleri, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Türk Medeni Kanununun öngördüğü anlamda tapu sicil düzeninin kurulması, arazi kullanımının denetimi ve düzenlenmesi, imar planlarının yapımı ve uygulanması, kentleşme ve yerleşim sorunlarının çözümü, çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların planlanması, tarıma yönelik sulama, kurutma ve ıslah çalışmaları, toprak ve tarım reformu, baraj, demiryolu, karayolu, havameydanlarının tasarım, proje ve uygulamaları, kentsel alanlarda (PTT, kanalizasyon, elektrik, su vb. gibi) teknik alt yapı tesislerinin planlanması, bakım ve onarımı, enerji ve iletişim hatları geçiş yerlerinin seçimi, deniz ve göllerin harita yapımı, yeraltı meydan galerilerinin belirlenmesi, toplu konut gecekondu alanlarının düzenlenmesi, toprağa bağlı kaynakların doğru tahmini, ülke savunması, kalkınma planlarının düzenlenmesi gibi faaliyetlerde temel altlık olarak kullanılan harita ve harita bilgileri devlet tarafından oluşturulmakta ve bilgi istekleri devletçe karşılanmaktadır.

Buna göre, konu yalnız sosyo ekonomik açıdan değil, ülke kalkınması ile yatırım ve mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından da Türkiye için günceldir. Yalnız yerleşme ve kentleşme sorunları değil, insanın tüm çevresi, harita kadastro hizmetlerinin etkinliğine yeni boyutlar getirmektedir. Ülke kaynaklarının en uygun bir şekilde kullanılması, mühendislik projelerinin geometrik sonuçlarının çeşitli biçimlerde tanımlanması, ekonomi, yönetim ve planlama gereksinmeleri için kentsel ve kırsal gelişme alanlarında toprağa ve alt yapıya ilişkin verilerin belirli bir sistem içinde toplanması, güncelleştirilmesi ve hizmete sunulmasında harita hizmetlerinin çağdaş bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemi açıktır.

UNESCO tarafından 1976 yılında yayınlanan bir raporda, dünyanın kara bölgelerinin yeterli nitelikte haritalarının yapılmadığına, buna karşılık 25 yıl içinde dünya nüfusunun iki misline çıkacağına ve bu artışa paralel olarak yerleşim ve gıda gereksinmesinin de aynı şekilde artacağına değinilmekte, bu artışa paralel olarak gerekli kalkınma hizmetlerinin yerine getirilmesi için dünya üzerinde yapılması gereken haritacılık faaliyetlerinden, nirengi noktalarının tesisinde var olan yıllık %40’lık artışın yedi katına, yıllık %1,5 olan orta ölçekli planlama amaçlı harita üretim artışının %2,5’a çıkarılmasında mutlak zorunluluk bulunduğu belirtilmektedir.

Harita hizmetleri ile ilgili çalışmalar sonucu elde edilen harita ve harita bilgileri yukarıda belirtildiği gibi çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Harita hizmetlerinin kapsamının belirlenmesi açısından, ülkemizde üretilen haritaların ölçek, amaç ve kurumlarına göre irdelenmesi yararlı olacaktır.

  1. 1/25 000 Ölçekli Ülke Temel Haritaları : Cumhuriyet ilanından hemen sonra öncelikle yurt savunması amacıyla Harita Genel komutanlığı tarafından yapımına başlanmış 5547 adet pafta tüm Türkiye için bitirilmiştir.

           

  1. 1/5 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalar (STH) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve bir bölümü de Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından fotoğramatik yöntemle yapılan haritalar gizlilik derecelidir. Bu haritalar ülkemizde tüm kurumlarca mühendislik projelerinin etüd, tasarım ve uygulamalarında temel altlık olarak ve kırsal kesimde kadastro faaliyetleri amacıyla kullanılmaktadır.

  1. Halihazır (Topoğrafik) Haritalar : Belediyelerce ve İller Bankasınca şehir ve kasabalarda imar planı ve belediye teknik hizmetlerinin proje planlaması, tasarımı, uygulanması ve işletme amacıyla yapılmakta ya da bu kuruluşlar eli ile yaptırılmaktadır.

  1. Kadastro Haritaları : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından genelde 1/500, 1/1 000, 1/2 000 ölçeklerinde yapılan bu haritalar kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların devlet güvencesi altına alınması çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu haritalardan; kamulaştırma, imar uygulamaları, kentleşme ve yerleşme, konut, arazi düzenlemeleri gibi tescile konu tüm çalışmalarda da yararlanılmaktadır.

  1. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü tarafından da, orman sınırları ile bu alanların belirlenmesine yönelik 1/10 000 ve 1/5 000 ölçekli haritalarla orman kadastrosu çalışmaları sürdürülmektedir.

  1. Özel Amaçlı Haritalar : Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TEK Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ya da yaptırılan şeritvari haritalar ve kamulaştırma haritaları ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce köy bazında birçok hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik haritalar üretilmektedir. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 254

Bu Hafta 2145

Bu Ay 17439

Tümü 400024

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar