Giriş Kayıt

Giriş

Burhan Usta {Kitap Derlemesi Bölüm-3}

Burhan USTA tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Burhan USTA

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 2.  Tapu Hizmetleri :

             Tapu, gayrimenkul üstündeki mülkiyet hakkını gösteren ve ilgilisinde bulunan resmi belgeye verilen addır. Bir gayrimenkul üstündeki hak ve yükümlülüklerin kaydedildiği ve Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından tutulan resmi sicile ise Tapu kütüğü (Sicili) denilmektedir. Tapu sicili, tapu kütüğü ile mütemmim vesikalardan (mevcudiyeti halinde plan evrakı müsbite) ve yevmiye defterinden oluşur.

            Kapsam ve Önemi :

 

            İnsanlık tarihinde yerleşik hayata geçişle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma düşüncesi ve mücadelesi başlamıştır. İçinde bulunulan tarihsel dönemin koşullarına göre; toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz mülkiyetinin edinilmesi konularında bilinebilen en eski yazılı kurallarda da belirtildiği gibi hukuki düzenlemeler getirilmiştir.

            Tarihin hangi döneminde olursa olsun taşınmaz mal, ekonomik ve toplumsal yaşamda en önemli unsur olmuştur. Bu nedenle toplumsal barış ve sosyal düzenin sağlanması amacıyla, kişilerin mülkiyet hakları ve bu hakların kullanılması devlet tarafından bir düzen altına alınmıştır.

            Ekonomik hayatta sabit sermaye olan taşınmaz mallar aynı zamanda bir servet kaynağıdır. Böylesine önemli olan taşınmaz malın mülk edinilmesi, üzerine ayni haklar tesis ve bu hakların güven içinde yürütülmesi zorunludur.

            İşte bu zorunluluk nedeniyle, tapu işlemlerinin yapılmasında kişilerin uğramış oldukları zararların tazmininden, devlet kendisini sorumlu tutmaktadır. Diğer bir anlatımla bu hizmet devletin sorumluluğu altında yürütülmektedir.

            Tapu hizmetleri; ekonomik ve sosyal yaşamın gelişmesine paralel, nitelik ve nicelik olarak devamlı artmaktadır. Bu hizmetin kapsamının ve öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin talebi sonucu yerine getirilen hizmetlerin bazılarının kısaca belirtilmesi yerinde olacaktır.

            a) Taşınmaz mal mülkiyetinin devren edinilme yolları : Bunlar; satış, trampa, bağışlama (hibe), ölünceye kadar bakma akdi, olarak sayılabilir.  

            

            b) Tapu siciline tescili gereken irtifak hakları ve taşınmaz mal mükellefiyetleri olarak öncelikle ikiye ayrılır. Tesis edilen irtifak hakkından şahsi veya mülkü dolayısıyla istifade edilmesine göre arz’i veya şahsi olarak ikiye ayrılan irtifak hakları da, intifa hakkı, sükna hakkı, inşaat hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifak hakları olarak sıralanabilir.

            c) Tapu siciline tescili gereken rehin hakları : taşınmaz mal rehin şekilleri ipotek veya ipotekli borç senedi ve irad senedi şeklinde tesis olunur.

            

            d)  Tapu siciline şerhi gereken haklar : Bunlar; mukaveleden mutevellik şufa hakkı, iştira hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden yararlanma hakkı, rucu şartlı hibe, kira sözleşmesi, satış vadi, haciz, rehnin paraya çevrilmesi için takibe başlama, ihtiyatı tedbir kararları, kongordato, aile yurdu tesisi, muvakkat tescil, icra iflas kanununun 28. maddesine göre şerh ve özel kanunlarla verilen şerhler vb. olarak sayılabilir.  Bunların dışında, tefeeruat, daimi mürür hakkı, özel kanunlarına göre sicilde gösterilmesi gereken yollar, Türk Medeni Kanunundan önce doğmuş bundan böyle artık tesisleri mümkün olmayan haklar, bir kimsenin vesayet altına alınması veya vesayetin kaldırılmasına ilişkin karalar, müteaddit bölgeleri sınırı içinde kalan taşınmaz mal tescili, kat mülkiyeti kanununa göre beyanlara yazılacaklar ve kanuni iktisab nedenlerine ve bazı kanunlara göre tapu kütüğünün beyanlar hanesine yapılacak olan tescillerde  yerine getirilir.

              e) Tapu sicili üzerindeki değişiklikler : Bunlar; terkin, tadil, birleştirme, ayırma ve düzeltme olarak belirtilebilir.

              f) Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan diğer işlemler : kat irtifakı, kat mülkiyeti, yaygın kat mülkiyeti, devre mülk ve diğer kişi ve kuruluşların talepleri olmak üzere yerine getirilen işleri de bu grupta toplayabiliriz.

              g)  Bunların yanında ayrıca, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliklerinin istedikleri belge ve bilgileri vermek devletin sorumluluğu altında düzenli tapu sicillerinin tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, hizmete ilişkin istatistiki bilgileri tutmak ve ilgili mercilere bildirmek tapu hizmeti olarak yerine getirilmektedir. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 228

Bu Hafta 2119

Bu Ay 17413

Tümü 399998

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar