Giriş Kayıt

Giriş

Burhan Usta {Kitap Derlemesi Bölüm-4}

Burhan USTA tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Burhan USTA

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

3. Kadastro Hizmetleri :

           

            Topraktan adil ve düzenli bir şekilde yararlanılması ve vergi alınabilmesi için doğmuş bir kamu hizmeti olan kadastronun çeşitli tanımları yapılmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununda, Kadastro “memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır.” şeklinde tanımlamıştır. 

            Ancak; günümüzde bilgisayar teknolojisindeki kadastro, yeryüzünde gelişmelerin ışığı altında yapılacak her türlü düzenleme için kaynak veri hazırlayan, verilere mekan boyutunu kazandıran ve yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren ekonominin, hukukun, istatistiğin, yönetimini ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek dinamik bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır.

            Çeşitli kaynaklarda yer alan bu bilgilere göre kadastro toprak üzerindeki hakları belirten, bu hakların yapısını ve sınırlarını ortaya koyan yazım olarak tanımlanabilir.

            Kapsam ve Önemi :

            Kadastro çalışmalarıyla, tapulu taşınmaz malların tapuları yenilenmekte, tapusuz taşınmaz malların ise tapuya bağlanarak Türk Medeni Kanununun öngördüğü anlamda Tapu Sicili oluşturulmaktadır. Taşınmaz malların hukuki ve geometrik yapısının belirlendiği bu çalışmalar, halk arasında taşınmaz malların mülkiyetinin devletçe güvence altına alınmasının bir belgesi olarak değerlendirilmektedir.

            Toprak-insan ilişkilerini modellendiren kadastro hizmeti, harita üzerindeki bilgiler ve taşınmaz mal üzerindeki hak ve yükümlülüklerden oluşur. Kadastro bugünkü içeriği ile aynı zamanda, vergi, yargı, imar, kamulaştırma, arsa ve arazi kullanımının düzenlenmesi, kalkınma planlarının ve mühendislik projelerinin hazırlanmasının temelini oluşturmaktadır.

            Kadastro çalışmaları sonucu tesbit edilen taşınmaz malların; sınırları, sahipleri ve nitelikleri zaman içerisinde değişir. Bu dinamik yapı izlenerek güncel hale getirilmez ise kadastro eskir ve değerini yitirir. Bu nedenle; kadastro çalışmaları sürekliliği gerektirmektedir. “Kadastro bittiği gün yeniden başlar.” Özdeyişiyle açıklanan bu husus, kadastro hizmetinin, gelişen toprak-insan ilişkilerine uyum sağlamasının zorunluluğunu belirtmektedir.

            Kadastro çalışmalarının kapsamı Kadastro Kanununda belirtilen çalışmalarla sınırlı kalmamaktadır. Bu konuda çıkarılan çeşitli kanunlarla da kadastro hizmetini yürüten örgütlere görevler verilmiş ve kadastronun kapsamı genişletilmiştir. Bu hizmetin kapsamının daha iyi anlaşılabilmesi için bu hizmeti yürüten örgütlerce yerine getirilen görevlerden bazılarının kısaca açıklanması uygun olacaktır. Bunlar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

            a) Tesis Kadastrosu : Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak için kadastral topoğrafik haritaya dayalı olarak tapulu taşınmaz malların tapularını yenilemek, tapusuz taşınmaz malların tapuya bağlamak, faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

            b) Yaşatma (Güncel tutma) : Tesis kadastrosu tamamlandıktan sonra, hak ve yükümlülüklerdeki değişiklikler taşınmaz malların sınırlarındaki değişiklikler, sınır düzeltilmesi, imar parsellerinin oluşturulması, taşınmaz malların sınırları içindeki değişiklik (cins değişikliği) doğal oluşumlarda ve yapay tesislerdeki değişiklik, kullanımlardaki değişiklik, yer kontrol noktalarındaki değişiklikler konusunda ilgilisinin talebi ile yapılan faaliyetleri yaşatma hizmetleri olarak sayabiliriz.

            c)  Yenileme : Tesis kadastrosu ve sonrası yapılan işlemler sırasında gerek teknoloji yetersizliğinden ve gerekse çeşitli nedenlerden kaynaklanan hatalardan dolayı pafta ile zemin arasındaki farklılığın giderilmesi için 2859 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan çalışmalar yenileme çalışmalarıdır.

            d) Adli görevler : Yargı organlarının taşınmaz mala ilişkin verdiği kararların uygulanmasında, verilen kararlara esas teşkil eden haritaların tanzimi ve zemine uygulanması yönünde yerine getirilen hizmetler, adli görevler olarak sınıflandırılabilir.

            e)  İmar ve imar affı uygulamalarında harita hizmetlerinin kontrol ve kabulü : 2194 sayılı İmar Kanunu tüm Türkiye’yi imar faaliyetleri kapsamına alarak yapılacak her türlü düzenlemede bu kanun hükümlerine bağlı kalınmasını şart koşmuştur. Bu kanuna göre yapılacak plan düzenlemelerinde ve kadastro faaliyetlerinde yükümlülükler getirilmiştir.

            2981 ve 3290 sayılı Kanunlar çerçevesinde düzenlemeye alınan çarpık yapılaşmalarda da imar ıslah planlarının düzenlenmesi, güncelleştirme gibi faaliyetlerde kadastro hizmetleri kapsamında yer almıştır.

            f)  Harita talepleri : Kadastro Müdürlüklerinden yapılan harita taleplerini özel talepler, yargı organlarınca yapılan talepler ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan talepler olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.           

            f a)  Özel talepler : Taşınmaz mal hak sahiplerinin ihtiyaçlarına göre taşınmaz mallarına ait harita kadastro faaliyetlerini talep etmeleri özel talepler olarak tanımlanabilir.   

            f b)  Yargı organlarınca yapılan talepler : Yargı organlarının dava konusu taşınmazlara ait haritalarının teminini, düzenlenmesini, pafta örneklerinin talep edilmesini , içeren istekleri, bir kadastro hizmeti olarak yerine getirilir.                                                               

            f c)  Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri : Kadastro hizmetlerinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarını, yargı organları, belediyeler, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TEK Genel Müdürlüğü olarak saymak mümkündür. 

            Kadastro Müdürlüklerince , bu kuruluşlara;

           

  1. Halihazır haritalara kadastro sınırlarının işlenmesi ve kontrolü,
  2. İmar planlarının ve ıslah planlarının kontrolü ve kabulü,
  3. İmar parsellerinin yol koduna esas olacak aplikasyon krokilerini verme,
  4. Poligon ve nirengi değerlerinin verilmesi,
  5. 1/5 000 ölçekli standart topoğrafik harita ve 1/2500 ve daha büyük ölçekli haritalar ile kamulaştırma ve toplulaştırma harita isteklerinin karşılanması ,
  6. Hava fotoğrafları taleplerinin yerine getirilmesi,
  7. Orman sınır noktalarının tesisi ve memleket nirengisine bağlı olarak ölçülmesi hizmetleri verilmektedir. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Misafirlerimiz

Bugün 228

Bu Hafta 2119

Bu Ay 17413

Tümü 399998

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar