Giriş Kayıt

Giriş

file Soru MÜLGA - (ESKİ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
3 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

13.03.2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1991 - 91/2019

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 26/09/1984 - 3045

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/08/1991 – 20953BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

KAPSAM

Madde 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, teftiş edilenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

DEYİMLER

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

Genel Müdürlük : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Genel Müdür : Tapu ve Kadastro Genel Müdürü,

Kurul : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,

Başkan : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı,

Müfettiş : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,

Müfettiş yardımcısı : Re'sen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcıları,

Şube Müdürlüğü : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü anlamında kullanılmıştır.

KURULUŞ

Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

BAĞLILIK

Madde 4 - Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler teftiş, araşma, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.

GÖREV MERKEZİ

Madde 5 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Genel Müdürün önerisi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü tedvirle görevli Devlet Bakanının onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir; merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdürce verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanca görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

KURULUN GÖREVLERİ

Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

B - Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,

C - Mevzuatta yer alan veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar:

A - Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

B - Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

C - Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

D - Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayacak önlemleri almak,

E - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak,

F - Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirmek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

G - Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

H - Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

BAŞKANA YARDIM

Madde 8 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Genel Müdürün onayıyla görevlendirebilir.

MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9 - Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütündeki bütün birimlerin çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma

işlerini yapmak,

B - Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre hemen soruşturmaya başlamak ve durumu Başkanlığa bildirmek,

C - Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini bir raporla Başkanlığa bildirmek,

D - Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Başkanlığa sunmak,

E - Yanlarında çalışan müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

F - Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük kuruluşu dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturması gerektiği kanaatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Başkanlığa bildirmek,

G - Mevzuatla ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Müfettiş yardımcıları bu yetkilerini yanında çalıştıkları müfettişlerin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi üzerine Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ

Madde 10 - Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 11 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Genel Müdürlük Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Madde 12 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki koşullarının varlığı halinde görevden uzaklaştırabilirler:

A - Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal eşyayı bunlara ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

B - Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

C - 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

D - Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

E - Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

(A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir.

Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce Genel Müdürlüğe önerilir. Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce bekletilmeksizin görevlerine başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ATANMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Madde 13 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.

Bu sınava katılabilmek için;

A - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,

B - Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri yüksek mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki fakülte veya en az dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

C - Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

D - Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

E - Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, gerekir.

F) (Ek bend: 12/08/2002 - 2002/4660Tüz./1. md.) 03/05/2002 günlü ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda, Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,

Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre yapılır.

SINAV KURULU

Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört müfettiş üyenin katılmasıyla kurulur. Ayrıca, müfettişlerden üç yedek üye saptanır.

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI

Madde 15 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur.

YETERLİK SINAVINDAN ÖNCE KURULDAN ÇIKARILMA

Madde 16 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

Madde 17 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlükçe durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Sınav kurulunun çalışma usul ve esaslarıyla sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.

YÜKSELME

Madde 18 - Müfettişlerin yükselmeleriyle başmüfettişliğe yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü alınır.

MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

Madde 19 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi isteğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde; Başkanın önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ

Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulundan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde, Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

Madde 21 - Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.

Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, başmüfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

ÇALIŞMA PROGRAMI

Madde 22 - Müfettişler, Başkanın önerisi Genel Müdürün onayı üzerine her yıl, belirli sürelerle soruşturma ve teftiş gruplarına ayrılarak görevlendirilir.

Müfettişlere hangi grupta görevlendirildikleri ocak ayı içerisinde bildirilir.

Teftiş grubuna ayrılmış müfettişlere çok zorunlu haller dışında teftiş programlarının uygulanması sırasında soruşturma verilmez.

GÖREVLENDİRME

Madde 23 - Müfettişler, Genel Müdürden veya Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

Müfettişler, Genel Müdürden doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getirmekle birlikte, en kısa sürede durumu Başkana bildirirler.

BİRLİKTE ÇALIŞMA

Madde 24 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

MÜFETTİŞLERİN TAŞRA TEFTİŞ SÜRESİ

Madde 25 - Teftiş programları merkez ve taşra olmak üzere düzenlenir. Müfettişlere, merkezde veya taşrada görevlendirildikleri, teftişin başlamasından en az 15 gün önce bildirilir.

Taşra teftişleri iki dönemde uygulanır. Dönemler arasında belli bir süre ara verilir.

Taşrada yapılacak teftiş süresi, müfettiş yardımcıları için altı ay, müfettişlikteki hizmet süresi dokuz yıla kadar olan müfettişler için beş ay, dokuz yıldan fazla olanlar için dört aydır.

İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

Madde 26 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

Madde 27 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

A - İcraya karışamazlar,

B - İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

C - Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

D - Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

YAZIŞMA YÖNTEMİ

Madde 28 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar.

YURT DIŞINA GÖNDERİLME

Madde 29 - Müfettişler, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.

Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte kuruldaki hizmet süresi, mesleki yetenekleriyle başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 30 - Şube Müdürlüğü, Başkanlığın emri altında bir Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelden oluşur. Görevleri şunlardır:

A - Kurulun, yazı, dosya, hesap, demirbaş, arşiv, istatistik ve diğer işlerini düzenli ve zamanında yürütmek,

B - Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek izlemek,

C - İşleri biten rapor, fezleke ve evrakı düzenli bir şekilde koruma altına almak,

D - Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuk işlemlerini yapmak,

E - Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM: RAPORLAR

RAPOR ÇEŞİTLERİ

Madde 31 - Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

A - Fezleke,

B - Cevaplı rapor,

C - İnceleme raporu,

D - Soruşturma raporu,

E - Personel denetleme raporu,

F - Genel durum raporu düzenlerler.

Ayrıca, müfettişler teftiş sonuçlarına ilişkin olarak Başkanlığa bilgi vermek amacıyla içeriği yönetmelikte belirlenen bir rapor düzenlerler.

Rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar, bir yazı halinde Başkanlığa sunulur.

FEZLEKE

Madde 32 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

CEVAPLI RAPOR

Madde 33 - Cevaplı raporlar, teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken hususlar hakkında düzenlenen ve teftiş edilenlerin cevapları ile müfettişlerin son görüşünün yer aldığı raporlardır.

İNCELEME RAPORU

Madde 34 - Fezleke, soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir.

SORUŞTURMA RAPORU

Madde 35 - Fezleke düzenlenmesinin gerektirmeyen hususlar, soruşturma raporuna bağlanır.

PERSONEL DENETLEME RAPORU

Madde 36 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere personel denetleme raporu düzenlenir.

GENEL DURUM RAPORU

Madde 37 - Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu idarede gözlenen yetersizliklerle mevzuat yetersizliğini ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Genel Müdüre sunulmak üzere başkanlıkça hazırlanan rapordur.

ALTINCI BÖLÜM: TEFTİŞ EDİLENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

TEFTİŞE YARDIMCI OLMAK

Madde 38 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

Teftiş edilenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

TEFTİŞ SIRASINDA İZİNLER

Madde 39 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

TEFTİŞ DEFTERİ DOSYASI

Madde 40 - Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur.

Teftiş dosyasında, Genel Müdürlükçe yaptırılan teftişlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

Teftiş defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayıları ile özetleri yazılır veya suretleri ya fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler yaptıkları teftişlerle ilgili kısa bilgileri bu defterlere not ederler. Yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

Teftiş defteri süresiz, dosyası on yıl süreyle saklanır. Bunların saklanmasında, birim amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

Madde 41 - Müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte birer mühür ve Genel Müdürle Başkan tarafından imzalanan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

AYLIK,YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

Madde 42 - Müfettişler ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanarak alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELLERİ

Madde 43 - Müfettişler, çalışmalarını ve aldıkları aylık, yolluk ve diğer özlük haklarını her ay düzenleyecekleri hakediş cetvellerinde gösterirler. Hakediş cetvellerinin izleyen ayın ilk haftasında Başkanlığa sunulması zorunludur.

YÖNETMELİK

Madde 44 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

YÜRÜRLÜK

Madde 45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında 3045 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.272 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 988

Bu Hafta 1854

Bu Ay 17148

Tümü 399733

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar