Giriş Kayıt

Giriş

file Soru 8. Hukuk Dairesi 2018/15451 E. , 2019/75 K.

  • Tasinmaz NET
  • Tasinmaz NET Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Çevrimdışı
  • Yönetici
  • Yönetici
  • İşimiz Taşınmaz Gücümüz NET Tasinmaz.NET
Çok
11 ay 2 gün önce #1 Yazan: Tasinmaz NET
8. Hukuk Dairesi 2018/15451 E. , 2019/75 K., Tasinmaz NET tarafından oluşturuldu
8. Hukuk Dairesi 2018/15451 E. , 2019/75 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Tapu İptali Ve Tescil

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili ve davalı ... Hazinesi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, dava konusu 66 ve 74 parsellere 4753 sayılı Yasa uyarınca çalışmalar yapıldığını, toprak tevzi çalışmalarının hatalı ve eksik yapıldığını, bu parsellerin ... Dönmez adına tespit gördüğünü ve dağıtım için önce ... adına tescil edildiğini, ancak tescilden sonra hak sahipleri adına tescilin yapılmadığını, dava konusu 66 parselin 8 dönümünün ve 74 parselin ise 7 dönümünün davacı tarafından uzun süre önce tespit görenlerin kendisinden veya mirasçılarından satın alındığını o tarihten beri de kullanıldığını, ne var ki 4753 sayılı Yasa uyarınca yapılan çalışmalar sonucunda taşınmazların ... adına tescil edildiğini ve ... adına tescil edilen yerlerin hak sahiplerine dağıtılmadığını ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden de olmadığını ileri sürerek dava konusu 66 parselin 8 dönümünün ve 74 parselin ise 7 dönümünün tapu kayıtlarının iptaliyle davacı adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Islah dilekçesi ile 48 parselin 7 dönümü talep edilecekken 74 parselin 7 dönümünü talep edildiğini maddi hata olarak kabul edilerek Mahkemece bu talebe göre değerlendirme yapılmasını talep etmiştir.
Davalı; davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile 66 parsel sayılı taşınmazın davacı ... oğlu ... adına tarla vasfıyla tapuya tesciline, dava konusu 48 ve 74 parseller yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı ... vekili ve davalı ... Hazinesi vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava; eklemeli kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hukuki sebebine dayalı, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Her ne kadar Mahkemece yargılama sonunda dava konusu 48 ve 74 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin davanın reddine, 66 parsele ilişkin davanın ise kabulü ile ... oğlu ... adına tesciline karar verilmişse de yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. Davacı vekili; 07.10.2013 havale tarihli dilekçesinde her ne kadar dava dilekçesinde 74 parseli de dava konusu etmişse de bunun sehven olduğunu, dava konusu ettiği taşınmazların Yalçınkaya köyündeki 48 ve 66 parsel sayılı taşınmazlar olduğunu belirtmiş olup duraksamaya yer vermeyecek şekilde dava konusu edilen taşınmazların 48 ve 66 parseller olduğu açıklanmıştır. Dosya içeriğine göre; dava konusu taşınmazın bulunduğu köyde kadastro çalışması yapılmayıp, söz konusu parsel numaralarının 4753 ve 5618 sayılı Kanuna göre yapılan toprak tevzi çalışması sonucunda verilmiş parsel numaraları olduğu anlaşılmaktadır. Davacı vekilinin de hazır bulunduğu taşınmaz başında 30.05.2014 tarihinde yapılan keşif sonunda fen bilirkişileri...... tarafından düzenlenen 12.06.2014 tarihli kroki ve ekindeki raporda dava konusu yapılan 48 ve 66 parsel sayılı taşınmazların toprak tevzi komisyonu parseli olduğu ve Köy Tüzel Kişiliği adına tescil edildiği bildirilmiştir. Temyiz incelemesi sırasında Dairemizce dosyanın mahalline geri çevrilmesine rağmen dava konusu yapılan 48 ve 66 parsele sayılı taşınmazların tapu kayıtları dosya arasına alınamamıştır.
Mahkemece dosya arasında bulunan toprak tevzi çalışmasına ilişkin tüm evrak ve paftalar ile az yukarıda tarihi bildirilen fen bilirkişilerin raporu da eklenmek suretiyle Tapu Müdürlüğüne yeniden yazılacak yazı ile dava konusu yapılan taşınmazların tapu kayıtları ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleriyle birlikte atlanmaksızın getirtilerek dosya arasına alınması, dava konusu taşınmazlara ait olduğu da duraksamaya yer vermeksizin belirlenecek olan bu tapu kayıtları temin edildikten sonra, toplanmış ve toplanacak delillere göre talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken, tapu kaydı olup olmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde araştırılmadan ve şayet olması halinde dosya arasına alınmadan eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Diğer yandan davacı vekili 74 parsel hakkında herhangi bir talebinin olmadığı, bu parsel numarasının sehven 48 parsel yerine yazıldığını bildirdiği halde sanki dava konusu yapılmış gibi 74 parsel yönünden ret kararı verilmesi usul hükümlerine uygun görülmemiştir. Bundan ayrı; dava dilekçesinde ve UYAP sisteminde davacı olarak ... gösterilmiş olduğu halde davada taraf durumu olmayan ... lehine 66 parselin tesciline karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca usul ve yasaya aykırı kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK'un 440/1. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İşimiz TAŞINMAZ; Gücümüz NET
Taşınmaz.NET

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • İzin Verilmeyen: yeni konu oluşturun.
  • İzin Verilmeyen: yanıtlayın.
  • İzin Verilmeyen: iletinizi düzenleyin.
Sorumlular: Tasinmaz NET
No upcoming Birthdays
Sayfa oluşturma süresi: 0.217 saniye
Geliştiren: Kunena Forum

Misafirlerimiz

Bugün 81

Bu Hafta 1056

Bu Ay 2902

Tümü 464110

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Your browser doesn't support this tag cloud

Aktif Kullanıcılar